Regulamin

Regulamin Przewozu Osób MazurLine

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1 Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób.

 • 1.2 Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmę MazurLine oraz firmy partnerskie.

 • 1.3 Sprzedaż biletów jest prowadzona w siedzibie firmy przewoźnika, oraz u załóg pojazdu.

 • 1.4 Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 • a) Przewoźnik firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;

 • b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;

 • c) Bagaż rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;

 • d) Bilet dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;

 • e) Cennik aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.

2. PRZEWOŹNIK

 • 2.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:

 • a) zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;

 • b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;

 • c) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;

 • 2.2 Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

 • 2.3 Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.

 • 2.4 W razie konieczności przewoźnik może zmienić kolejność wykonywania tras przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

 • 2.5 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

 • a) nie przestrzega warunków umowy przewozu;

 • b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);

 • c) znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;

 • d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;

 • e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;

 • f) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.

 • 2.6 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub, która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały zadeklarowane do kupna biletu.

 • 2.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby – pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.

3. PASAŻER

 • 3.1 Pasażer jest zobowiązany do:

 • a) posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (dowodu osobistego lub paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;

 • b) oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu

 • c) okazania przewoźnikowi ważnego biletu(w przypadku wcześniejszego wykupu);

 • d) złożenia bagażu przestrzeni bagażowej po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;

 • e) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

 • f) okazywania, na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;

 • g) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

 • 3.2 O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

 • 3.3 Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

 • 3.4 Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

 • 3.5 W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 • 3.6 W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

 • 3.7 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

 • 3.8 Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BILET

 • 4.1 Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet.

 • 4.2 Bilet jest wystawiony przez przewoźnika w miejscu jego siedziby lub u załogi pojazdu.

 • 4.3 Rodzaje biletów:

 • a) bilet jednostronny – jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;

 • b) bilet dwustronny zamknięty (datowany) – jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach;

 • 4.4 Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:

 • imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podroży,

 • nazwę przewoźnika – sprzedawcy,

 • kwotę opłaconą za bilet,

 • pieczątkę firmy , w której dokonano zakupu.

 • 4.5 Zmiany w bilecie.

 • a) wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu oraz u kierowców;

 • b) zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej do 1 dnia roboczego przed dniem wyjazdu;

 • c) nie można odstępować biletu innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać sprzedający lub kierowca;

 • d) wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu, niedopełnienie przez pasażera tej formalności spowodować może utratę ważności biletu;

 • e) w dniu wyjazdu nie dokonuje się żadnych zmian w bilecie;

 • 4.6 Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie itp.) w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważności.

 • 4.7 Biletem może być paragon kasowy, który nie podaje danych pasażera, dane te posiada kierowca na osobnej liście zwanej Grafikiem. Jako bilet rozumiemy też fakturę imienną wystawioną przez przewoźnika.

5. BAGAŻ

 • 5.1 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu

 • jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach (55 wys. 25 szer. 80 dług.), przewożonego w luku bagażowym,

 • jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,

 • 5.2 Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

 • 5.3 Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.

 • 5.4 Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 55 kg .

 • 5.5 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

 • 5.6 Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

 • 5.7 O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga pojazdu.

 • 5.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny.

 • 5.9 Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.

 • 5.10 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

 • 5.11 Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna – art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).

 • 5.12 Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.

 • 5.13 Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.

 • 5.14 Przewóz zwierząt w pojeździe jest określony innym postanowieniem.

 • 5.15 Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu.

6. CENNIK

 • 6.1 Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletów, wg cenników dostępnych u załogi pojazdów.

7. REZERWACJA. PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW

 • 7.1 Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 1 miesiąc przed dniem planowanego wyjazdu.

 • 7.2 W sieci sprzedaży przewoźnika nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.

 • 7.3 Dokładne informacje na temat opłat oraz miejsc rezerwacji dla biletów typu „open” znajdują się w punktach sprzedaży biletów.

8. ZWROT BILETU

 • 8.1 Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy jej użyciu).

 • 8.2 Rezygnacja z przejazdu, z potrąceniem 50% ceny biletu, może nastąpić w terminie do czterech dni przed datą wyjazdu. Przy rezygnacji późniejszej niż 4 dni potrącenie wynosi 60% ceny biletu. Wyjątek stanowią grupy, dla których ustala się indywidualne zasady. Zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony.

 • 8.3 W przypadku niewykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, przy zachowaniu zasad tak jak pkt. 8.2.

 • 8.4 Zwrotowi nie podlegają należności za odcinki krótsze niż przejazd w jedna stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto z pojazdu z jego winy.

 • 8.5 Nie podlegają zwrotowi należności za:

 • a) bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym identyfikacje biletu;

 • b) bilet zagubiony, skradziony;

 • c) bilet niewykorzystany, jeżeli rezygnacja z jego wykorzystania została zgłoszona w dniu odjazdu pojazdu, podobnie w przypadku rezygnacji z biletu w części dotyczącej niewykorzystanego przejazdu;

 • d) bilet niewykorzystany, po upływie terminu jego ważności;

 • e) zmiany w biletach stosuje się z potrąceniem 15% wartości biletu.

 • 8.6 Potrącenia z zapłaconej ceny biletu nie stosuje się, jeżeli Podróżny odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących u Przewoźnika.

9. REKLAMACJE

 • 9.1 Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres przewoźnika, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem punktu, u którego został zakupiony bilet.

 • 9.2 Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

 • 9.3 Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach – jego następca prawny.

 • 9.4 Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę w bilecie pasażera.

 • 9.5 Bagaż nieodebrany przez pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.

 • 9.6 Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

 • 9.7 W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być ubezpieczony przez pasażera na jego koszt.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 10.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami);

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn.zm)

 • 10.2 Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem: 01.01.2008.